Miljöpolicy

Företagets verksamhet skall bedrivas på ett sådant sätt att vår negativa miljöpåverkan minimeras.

Vi ska alltid sträva efter att förbättra vårt miljöarbete.

Vår målsättning är att genomföra entreprenader och projekt på ett sådant sätt att avfall i första hand minimeras, och i de fall det uppkommer, hanteras med miljöhänsyn.

Vi ska förebygga förorening bl.a. genom att minimera och effektivisera våra transporter.

Vi ska se till att krav och lagar som berör vår verksamhet följs.

Vi ska kunna tillhandahålla tjänster och information till våra kunder om metoder och material med minsta möjliga inverkan på miljön.

Miljöarbetet skall vara en naturlig del av verksamheten och alla medarbetare och andra intressenter ska känna till och vara delaktiga i miljöarbetet.

2012-12-01 Göteborg

Stefan Schüler