Policy

Kvalitetspolicy

Nordiska kvalitetsbyggen AB är ett entreprenadsbolag inom byggsektorn, vi har två avdelningar som jobbar tätt ihop.

– Rot (Renovering, Ombyggnad och Tillbyggnad)
– Service

Vårt övergripande mål är att i alla våra uppdrag uppnå högsta möjliga kvalitet. Detta möjliggörs genom att:

 • Alltid vara förberedda och pålästa
 • Göra rätt från början
 • Kontinuerligt söka efter förbättringsmöjligheter
 • Alltid ha rätt man på rätt plats
 • Följa alla gällande lag- och branschregler
 • Leverera rätt kvalitet i alla led
 • Kontinuerligt utveckla våra medarbetare och ledare
 • Alltid sträva efter noll fel
 • Hantera reklamationer snabbt och effektivt

Alltid leverera enligt köparens beställning och förväntningar

Miljöpolicy

Nordiska kvalitetsbyggen AB är ett entreprenadsbolag inom byggsektorn, vi har två avdelningar som jobbar tätt ihop.

– Rot (Renovering, Ombyggnad och Tillbyggnad)
– Service

Vårt övergripande miljömål är att i alla våra uppdrag uppnå minsta möjliga miljöpåverkan. Detta möjliggörs genom att:

 • Företagets verksamhet bedrivs på ett sådant sätt att vår negativa miljöpåverkan minimeras.
 • Vi ska alltid sträva efter att förbättra vårt miljöarbete.
 • Vår målsättning är att genomföra entreprenader och projekt på ett sådant sätt att avfall i första hand minimeras, och i de fall det uppkommer, hanteras med miljöhänsyn.
 • Vi ska förebygga förorening bland annat genom att minimera och effektivisera våra transporter.
 • Lagstiftning och andra miljökrav som berör företagets verksamhet gäller som lägsta nivå.
 • Vi ska kunna tillhandahålla tjänster och information till våra kunder om metoder och material med minsta möjliga inverkan på miljön.
 • Användningen av energi och material skall vara effektiv i relation till nyttan.
 • Verksamheten bygger på ett kretsloppstänkande och bidrar till en ökad miljömedvetenhet hos samtliga anställda.
 • Hänsyn till miljöaspekter skall tas i varje beslut.
 • All personal har en god kompetens inom miljöområdet.
 • Miljöarbetet skall vara en naturlig del av verksamheten och alla medarbetare och andra intressenter ska känna till och vara delaktiga i miljöarbetet.

Arbetsmiljöpolicy

Nordiska Kvalitetsbyggen som arbetsgivare är måna om att våra medarbetare är friska och mår bra samt tar ansvarig att förebygga att medarbetare inte riskerar ohälsa eller att ställas utanför arbetsplatsens gemenskap.

Vår verksamhet skall präglas av hög kvalitet och standard på arbetsmiljön samtidigt som den ska bedrivas under goda ekonomiska former.

Företaget ska vara en trygg arbetsplats. Vi har en nolltolerans mot mobbning och trakasserier. På företaget ska det råda ett professionellt, öppet och varmt arbetsklimat som uppnås genom gott samarbete mellan samtliga medarbetare och genom god stämning ge plats för olikheter samt att alla blir sedda och hörda.

Vi har ett tydligt och synligt ledarskap där vi har respekt och omsorg om varje medarbetare.

En god arbetsmiljö uppnås genom att:

 • Varje medarbetare ges möjligheter och befogenheter att genomföra sina arbetsuppgifter på ett hanterbart sätt och utan risk för skador eller framtida men.
 • Varje medarbetare har en förståelse för sin roll i den totala verksamheten, har möjlighet att påverka sin egen situation och ges möjlighet till personlig utveckling i sitt arbete.
 • Chefer och arbetsledare tar ansvar för arbetsmiljöfrågor som påverkas av beslut de tar. Det gäller såväl större som mindre förändringar i verksamheten. Risker och konsekvenser skall bedömas i samverkan med de anställda.
 • Vi regelbundet undersöker och riskbedömer vår arbetsmiljö och våra arbetsmoment.
 • Alla anställda tar ett personligt och aktivt ansvar för arbetsmiljön i det dagliga arbetet.
 • Skyddsverksamhet och förbättringsarbete sker i organiserad form i samråd och i medverkan med arbetstagare och skyddsombud.
 • Huvudansvaret för arbetsmiljön ligger hos arbetsgivaren som åtar sig att uppfylla tillämpliga, legala och andra krav för att uppnå en god arbetsmiljö.
 • Alla tillbud och olyckor rapporteras och utreds så vi kan vidta åtgärder.
 • Arbetsmiljöarbetet genomsyrar hela verksamheten och finns som en naturlig del i vårt dagliga arbete och vi ska arbeta för ständiga förbättringar.

Robert Hallberg